​Evaluering af konfliktråd 2012 - den landsdækkende ordning

​Rigspolitiet har bedt CASA (Center for alternativ samfundsanalyse) om at evaluere den landsdækkende konfliktrådsordning, som trådte i kraft i 2010.

Formålet med evalueringen har været for det første at belyse og vurdere organiseringen af konfliktrådsordningen i politikredsene og pege på muligheder og forbedringer, og for det andet at belyse parternes og mæglernes opfattelse og udbytte af konfliktråd.

Evalueringen bygger på såvel kvalitative som kvantitative data.

​​I forbindelse med offentliggørelse af evaluerings-rapporten har Rigspolitiets udsendt følgende pressemeddelelse:

Konfliktråd i straffesager er blevet godt modtaget.

Forurettede og gerningspersoner, der har gennemført konfliktråd, er generelt positive over for udbyttet af mødet mellem forurettede og gerningspersonen. Det viser en ny evaluering af den landsdækkende konfliktrådsordning.

Efter at have eksisteret i knap tre år er konfliktrådsordningen nu blevet evalueret. Overordnet set konkluderer evalueringen, at de forurettede såvel som gerningspersonerne oplever deres fælles møder som meget vellykkede. Knapt 85 % af såvel forurettede som gerningspersoner har karakteriseret konfliktrådet som vellykket. De forurettede oplever, at deres frygt er mindsket efter, at de har mødt gerningspersonen, hvor de har fået sat ansigt på vedkommende og har fået talt ud om hændelsen.

Gerningspersonerne fortæller ligeledes, at de er glade for at møde den forurettede.

Den landsdækkende konfliktrådsordning trådte i kraft i januar 2010. Det overordnede ansvar for konflikt-rådsordningen ligger hos Rigspolitiet.

De enkelte politikredse har selv ansvaret for at tilrettelægge den lokale organisering og struktur, og det har politikredsene grebet an på forskellig vis.

”Vi er meget tilfredse med evalueringen, der giver os en god mulighed for at gøre konfliktrådene endnu bedre fremover”, siger Jørn Kjer, chef for Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter.

Der er i 2011 gennemført 595 konfliktråd på landsplan og i første halvår af 2012 er der gennemført 315 konfliktråd. 

​Fra loven om konfliktråd trådte i kraft 1. januar 2010 til og med første halvår af 2012 er der i alt gennemført 1251 konfliktråd.

Evalueringen bygger bl.a. på en gennemgang af 108 sager, som i perioden fra januar til april 2012 blev udpeget til at være ”egnede” til konfliktråd. Ud af de 108 sager blev der gennemført konfliktråd i to tredjedele af sagerne. Når konfliktråd ikke blev gennemført i den sidste tredjedel af sagerne, skyldes det fortrinsvis, at forurettede ikke har haft lyst til at mødes med gerningspersonen, eller at det ikke er lykkedes mægler at få kontakt med gerningspersonen.

Kontaktperson for yderligere oplysninger:

Politiinspektør Jørn Kjer 72587305, Nationalt Forebyggelsescenter

​Evaluering af forsøgsordningen med konflikrråd 2003

​Fra 1998-2002 blev der gennemført et forsøg med konfliktråd i Ringsted, Roskilde og Glostrup Politikredse. CASA (Center for alternativ Samfundsanalyse) fulgte forsøget de 4 år. Rapporten præsenterer resultaterne fra evalueringen, som bygger på forskelligt datamateriale, bl.a. spørgeskema-besvarelser og interview med deltagere i konfliktråd.

Der blev i alt gennemført 150 mæglinger i konfliktråd, heraf flest i den største politikreds Glostrup. 8 mæglinger blev afholdt i sager, der kom fra andre politkredse. Politiet forespurgte parterne i 1.432 sager og sendte 357 sager videre til mæglerne. Således endte ca. hver tiende forespørgsel eller vurdering fra politiet med en mægling.

​stort set kun tilfredseHovedkonklusionen på evalueringen er, at udbyttet generelt har været stort blandt deltagerne. Såvel gerningsmænd som forurettede, der har deltaget i konfliktråd (og svaret på spørgeskemaerne), udtrykker stort set kun tilfredshed med deltagelsen. 

Mere end 8 ud af 10 deltagere vurderer samlet set, at konfliktråd har været vellykket eller meget vellykket. Kun ca. 5%, udtrykker, at konfliktrådet har været direkte mislykket

​Hvem er vi

Rigspolitiet

Sekretariat for Konfliktråd

Find vej

Ejby Industrivej 125 - 135, 2600 Glostrup

Besøgsadresse: find vej med Google Maps

Kontakt os

Telefon: 4173 1466

Telefontid mandag - fredag 10.00-14.00